Főoldal
Ateizmus
Harmadik kultúra
Naturalizmus
Szabadgondolkodás
Szkepticizmus
Ismeretterjesztés
Szépirodalom
Hírfigyelő
Segíts nekünk!
Könyvet keresel?
E-könyvek
Antikváriumok
Angol nyelvű könyvesboltok
Ismeretterjesztő könyvek jegyzéke
Ajánlott oldalak: Ateizmus honlap
Ateizmus.lap.hu
Szkeptikus.lap.hu
Szkeptikus blog
Valláskritika.lap.hu
Naturalista filozófia.lap.hu
X-Aknák
Ponticulus H.

Könyvtár - GYIK - Fórumok - Kapcsolat

Könyvtár/Szépirodalom/Emberek és istenek...

Emberek és istenek...

Szöveggyüjtemény az ateista és antiklerikális irodalomból
Tankönyvkiadó, 1966.

ELŐSZÓ

A világirodalom antiklerikális, egyház- és vallásellenes, valamint ateista alkotásaiból kap ebben a kötetben gyűjteményt az olvasó. Bármilyen tartalmú gyűjteménynek meghatározott célja és meghatározott jogosultsága van. Jogosult is és célzatos is - mondjuk - a világirodalom szerelmi vagy vallásos verseit csokorba gyűjteni. Ugyanilyen jogosult és természetesen ugyanilyen célzatos is vallásellenes gyűjteményes kötet összeállítása. Mégis kötetünk - hangsúlyozzuk - nem agitációs eszköz a szó hétköznapi értelmében. A tények bemutatásával — azt is állíthatnánk—, száraz felsorolásával bizonyítani kívánjuk, hogy a vallásellenesség a világirodalomnak születése pillanatától a mai napig szerves része. - A világirodalom nagy óceán, amelyet többek között a témák és problémák végtelen száma jellemez. Mi ebben a kötetben a végtelen sok variáns közül éppen a vallásellenes témát ragadtuk ki. Célunk tehát nem a végtelen, hanem ennek a meghatározott egynek a bemutatása. Az olvasóra bízzuk, hogy a tények alapján, csakis a tények alapján a szükséges következtetéseket levonja, és esetleg a közölt szemelvények iránymutatásával maga is tovább kutasson.

Antiklerikalizmus, egyházellenesség, vallásellenesség és ateizmus rokon fogalmak, de egyáltalában nem azonosak. Felmerült olyan lehetőség, hogy a közölt irodalmi műveket e négy fogalom alapján rendezzük. Úgy gondoltuk azonban, hogy az így kialakított kép hamis és torz volna, mert ez a formális logikai beosztás a közölt anyagot éppen történelmi konkrétságától fosztaná meg. Az említett, egymással rokon és egymástól különböző eszmék ugyanis mindig a konkrét történelmi folyamat részeként jelennek meg, s hogy közülük melyik kap erősebb hangsúlyt, azt sokrétű gazdasági, politikai, ideológiai stb. tényezők határozzák meg. Heine materializmusa, de még Victor Hugo pap- és vallásgyűlölettől izzó istenhite sem képzelhető el - mondjuk - a középkori vágánsok költészetében.

Ez a meggondolás indított bennünket arra, hogy a műveket időrendi sorrendben mutassuk be. Persze minden időrend viszonylagos. A költők és írók születésének időrendjét vettük alapul, de ettől - ha kis mértékben is - gyakran eltértünk különféle tematikai, kompozíciós és egyéb meggondolások alapján. Az idő. megszakítatlan folyamatát a jobb áttekinthetőség kedvéért korszakokra tagoltuk. Nem volt könnyű dolog a korszakok határának megállapítása, még csak a korszakok elnevezése sem, hosszas latolgatás után a mostanit ítéltük viszonylag legjobbnak.

Válogatásunkat nemcsak a téma határozta meg, hanem ugyanilyen mértékben meghatározták esztétikai szempontok is. Ez azt jelenti, hogy csak olyan műveket szerepeltetünk, amelyek ízlésünk szerint magas esztétikai értékűek, és azt is jelenti, hogy elvszerűen kirekesztettük a nem szépirodalmat. Ez teszi érthetővé, hogy például Diderot vagy Voltaire csak szépirodalmi és nem filozófiai művekkel szerepelnek, s hogy Holbach neve hiányzik válogatásunkból. Egyedüli kivétel Martinovics, az ő felvételét a mi magyar irodalmunk sajátos fejlődése indokolja.

A szépirodalmi szövegek megszakítatlan közlése nem látszott célszerűnek. Ez indokolja, hogy minden író és költő művei előtt rövid tájékoztatót adunk magáról az íróról vagy költőről. Ez a bevezetés nem lép fel a tudományos teljesség igényével, hanem a középiskolai tanulóifjúság és általában az olvasóközönség tájékozottságához igazodik, vagyis több adatot közöl például Gottfried von Strassburgról vagy Gauthier de Chatillonról, mint Madáchról vagy Heinéről. A terjedelem ebben az esetben semmiképpen sem értékítélet.

A válogatás munkája nem volt könnyű feladat, mert egyrészt a világirodalom még egyetlen téma aspektusából is kimeríthetetlenül gazdag, másrészt meglehetősen felderítetlen területen haladtunk előre.

Kötetünk gyöngeségeit mi ismerjük legjobban, s ezek mentségére egyedül az úttörő munka érdemét mutathatjuk fel. Éppen ezért érezzük kötelességünknek, hogy bírálóinknak és a kiadónak segítő megjegyzéseikért itt is köszönetet mondjunk.

Kanizsai-Nagy Antal Lengyel Dénes

TARTALOMJEGYZÉK

Az antik görög és római irodalom

Aiszkhülosz
A leláncolt Prométheusz (Részlet) (Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)

Szophoklész
A trakhiszi nők (Részlet) (Kardos László fordítása)
Antigoné (Részlet) (Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)

Euripidész
Még azt mondják, hogy vannak . . . istenek . . . (Csengery János fordítása)

Kritiász
A vallás eredete (Kerényi Grácia fordítása)

Kallimakhosz
Egy sír fölött (Devecseri Gábor fordítása)

Menandrosz
Az embergyűlölő (Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)

Lukianosz
A tragikus Zeusz (Részlet) (Jánosy István fordítása)

Titus Lucretius Carus
A természetről (Részletek) (Meller Péter fordítása)

A középkor

Ismeretlen francia szerző
Ádám apátról (Weöres Sándor fordítása)

Mütilénéi Khrisztoforosz
Egy hiszékeny ereklyegyűjtőhöz (Weöres Sándor fordítása)

Omár Ghajjám
Négysorosok (Weöres Sándor fordítása)

Carmina Gantabrigiensia
János apát angyallá válik (Weöres Sándor fordítása)
A farkas és a plébános (Weöres Sándor fordítása)

Gauthier de Chatillon
Bűnök ellen perlekedj (Weöres Sándor fordítása)

Walther von der Vogelweide
Adhat az Isten . . . (Lator László fordítása)
Kesergünk . . . (Eőry Attila fordítása)

Nivardus
A farkas felfalja a sonkát (Csorba Győző fordítása)
Nemesség, vagyon, egyház (Csorba Győző fordítása)

Carmina Burana
Hangzik ím a messze szálló szó (Csorba Győző fordítása)

Gottfried von Strassburg
A tűzpróba (Weöres Sándor fordítása)

A reneszánsz és a korai polgári forradalmak kora

Guido Gavalcanti
VIII. Bonifác pápához (Rónai Mihály András fordítása)

Alighieri Dante
Isteni Színjáték (Részletek) (Babits Mihály fordítása)

Francesco Petrarca
Az avignoni pápai udvarra I., III. (Rónai Mihály András fordítása)

Giovanni Boccaccio
Dekameron (Két novella) (Révay József fordítása)

Franco Sacchetti
A képmutató Telegdi (Polgár István fordítása)

Geoffrey Chaucer
Canterbury mesék (Részletek) (Vas István fordítása)

John Skelton
Wolsey bíborosra (Weöres Sándor fordítása)

Janus Pannonius
Kikacagja a római búcsúsokat (Végh György fordítása)
Ugyanarról (Végh György fordítása)
Galeotto Marzióhoz (Geréb László fordítása)

Galeotto Marzio
Mátyás király a rossz papokról (Gerézdi Rabán fordítása)

Francois Villon
A cimborák emléke (Szabó Lőrinc fordítása)

Francois Rabelais
Hogyan vala megszabva a thelemitáknak élete (Benedek Marcell fordítása)

Michelangelo Buonarroti
Levél II. Gyula pápa Rómájából (Majtényi Zoltán fordítása)

Teofilo Folengo
A nagybélű plébános (Rónai Mihály András fordítása)

Sebastian Brant
A kolduló barátokról (Gáspár Endre fordítása)

Desiderius Erasmus
A Balgaság dicsérete (Részletek) (Kardos Tibor fordítása)

Thomas Murner
Apát lett az ördög (Vajda Endre fordítása)

Hans Sachs
A barát meg a lopott kakas (Jékely Zoltán fordítása)

Joachim du Bellay
Panaszok (Részletek) (Rónay György fordításai)

Agrippa d'Aubigné
Szent Bertalan napja (Részlet) (Illyés Gyula fordítása)

William Shakespeare
Két szonett (Szabó Lőrinc fordításai)
Lorinc barát monológja (Mészöly Dezső fordítása)

Lazarillo de Tormes (Részlet) (Benyhe János fordítása)

Baltasar del Alcazar
Egy vitéz érsek (Gáspár Endre fordítása)

Heltai Gáspár
Háló (Részlet)

A kukoricadaráló barát (Népmese)

A pap meg a kaszálás (Népmese)

John Milton
A Sátán beszél (Szabó Lőrinc fordítása)

Jean de La Fontaine
A világtól elvonult patkány (Szabó Lőrinc fordítása)
A plébános és a halott (Vikár Béla fordítása)

Moliére
Tartuffe (Részletek) (Vas István fordításai)

Kuruc kori ismeretlen szerző
Papvilág Magyarországon

A felvilágosodás

Montesquieu
Perzsa levelek (Gyergyai Albert fordítása)

Jean Meslier
Meslier abbé testamentuma (Részletek) (Nagy Géza fordítása)

Voltaire
Candide Paraguayban (Gyergyai Albert fordítása)
Scarmentado utazásai (Kende István fordítása)

Denis Diderot
Az apáca (Részlet) (Máthé Klára fordítása)

Gotthold Ephraim Lessing
Bölcs Náthán (Részlet) (Kálnoky László fordítása)

Vittorio Alfieri
A római állam (Garai Gábor fordítása)

Johann Wolfgang Goethe
Egyháztörténet (Gáspár Endre fordítása)
Átlátszó rejtély (Kardos László fordítása)
Prométheusz (Szabó Lőrinc fordítása)
Csak átrohantam ... (A Faust II. részéből) (Képes Géza fordítása)

Friedrich Schiller
A jámborakhoz (Hegedűs Géza fordítása)
A metafizikus (Jékely Zoltán fordítása)
Jezsuita-uralom Paraguayban (Vázsonyi Endre fordítása)

Robert Burns
A lamingtoni templom (Kálnoky László fordítása)
A fináncok (Kálnoky László fordítása)

A francia forradalom dalaiból
Ének 1789-bol (Hegedűs Géza fordítása)
A Sorbonne felavatása (Lothár László fordítása)

Martinovics Ignác
Beszéd Magyarország előkelőihez (Részlet) (ifj. Horváth János fordítása)
Az embernek és polgárnak oktató könyvecskéje (Szentmarjay Ferenc fordítása)

Kazinczy Ferenc
A vallástalan

Batsányi János
Bosszús tűnődés az ámító szenteskedőkre

Verseghy Ferenc
A religiónak eredetéről és előmeneteléről

Csokonai Vitéz Mihály
Konstancinápoly (Részlet)
Az álom
A természeti morál

Berzsenyi Dániel
A Pesti Magyar Társasághoz

Katona József
Tiborc panasza (Részlet)

Manuel José Quintana
Óda a könyvnyomtatáshoz (Gáspár Endre fordítása)

XIX. század

Ugo Foscolo
A síremlékek (Részlet) (Rónai Mihály András fordítása)

George Gordon Byron
Prométheusz (Eőrsi István fordítása)

Percy Bysshe Shelley
Az ateizmus szükségszerűségéről (Mátrai László fordítása)
A megszabadított Prométheusz (Részlet) (Szász Imre fordítása)
Óda a szabadsághoz (Kardos László fordítása)

Stendhal
Vörös és fekete (Részlet) (Illés Endre fordítása)

Prosper Mérimée
Szent Bertalan éjszakája (Részlet) (Réz Ádám fordítása)

Gustave Flaubert
Salammbö (Részlet) (Salgó Ernő fordítása)
Bouvard és Pécuchet (Részlet) (Benedek Marcell fordítása)

Victor Hugo
Az ezernyolcszázötvenkettő január elsejei Te Deum (Kálnoky László fordítása)
A boncok (Kálnoky László fordítása)
Pauline Roland (Nemes Nagy Ágnes fordítása)
Birodalmak támasza (Kálnoky László fordítása)
A nyomorultak (Részlet) (Révay József fordítása)

Heinrich Heine
Németország (Részlet) (Kardos László fordítása)
Első Ádám (Vidor Miklós fordítása)
Görögország istenei (Vidor Miklós fordítása)
A vallás és a filozófia története (Részlet) (Lázár György fordítása)

Nikolaus Lenau
Az "Albigensek" utóhangja (Tóth Árpád fordítása)

Georg Weerth
A rajnavidéki parasztok (Fazekas Anna fordítása)

Giuseppe Garibaldi
Utóhang (Rónai Mihály András fordítása)

Giuseppe Giusti
Pero páter pápasága (Rónai Mihály András fordítása)

Giosue Carducci
A papok hangja (Garai Gábor fordítása)
Himnusz a Sátánhoz (Majtényi Zoltán fordítása)

Charles de Coster
Thyl Ulenspiegel (Részlet) (Illyés Gyula és Szabó Lőrinc fordítása)

Victor Cherbuliez
Feketék és vörösek (Részlet) (Lándor Tivadar fordítása)

Tarasz Sevcsenko
Ó, ha tudnátok, úrnak (Képes Géza fordítása)
Husz János (Képes Géza fordítása)

Mihail Jurjevics Lermontov
Föld és ég (Vámosi Pál fordítása)

Vörösmarty Mihály
A Guttenberg-albumba

Petofi Sándor
A gyüldei ifjakhoz
Az ítélet
Az apostol (Részlet)

Madách Imre
Az ember tragédiája (Részletek)

Tompa Mihály
A fekete könyv (Részlet)
IX. graefenbergi levél
XVIII. graefenbergi levél

Adam Mickiewicz
Gurowski és Pulawski civódására (Majtényi Zoltán fordítása)

Jókai Mór
Az arany ember (Részlet)
A két Trenk (Részlet)
Fráter György (Részlet)

Henrik Sienkiewicz
Keresztesek (Részlet) (Mészáros István fordítása)

Vajda János
Krisztus és korunk
A klérus ellenszegül a nép szabadságtörekvéseinek
A pápa "csalatkozhatatlanságának" tanáról

Emile Zola
Párizs (Részlet) (Benedek Marcell fordítása)
Igazság (Részlet) (Benedek Marcell fordítása)

Alphonse Daudet
A három csöndes mise (Fábry Dezső fordítása)

Guy de Maupassant
Egy normandiai (Tóth Árpád fordítása)

Arthur Rimbaud
Szegények a templomban (Kardos László fordítása)
A bűn (Rónay György fordítása)

Laza Kostic
Hej, nyomorult világ! (Rubin Szilárd fordítása)

Hriszto Botev
Az én imádságom (Nagy László fordítása)
Harc (Képes Géza fordítása)

Iván Vazov
Nem oltod el az olthatatlant (Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)

Mihail Eminescu
A vallás kitalálás (Kálnoky László fordítása)

Alois Jirasek
A kincs (Részlet) (Tóth Tibor fordítása)

Manuel Acuna
Egy holttest előtt (Imecs Béla fordítása)

Rubén Dario
Földrengés (András László fordítása)

Reviczky Gyula
A kenyér

Komjáthy Jeno
Schlauch Lorincnek
Pogány vagyok

Mark Twain
Tom Sawyer kalandjai (Részlet) (Koroknay István fordítása)

Mikszáth Kálmán
Szent Péter esernyője (Részlet)
A két koldusdiák (Részlet)
A csekk

Anatole Francé
Agaric és Cornemuse tisztelendő atyák (Részlet) (Bölöni György fordítása)

XX. század

Guillaume Apollinaire
A csalhatatlanság (Réz Pál fordítása)

Romain Rolland
Colas Breugnon (Részlet) (Jankovich Ferenc fordítása)

George Bemard Shaw
Szent Johanna (Részlet) (Ottlik Géza fordítása)

Bertolt Brecht
Jeanne d'Arc pere Rouenban, 1431 (Részlet) (Garai Gábor fordítása)
Az ulmi szabó (Eörsi István fordítása)
Forró nap (Eörsi István fordítása)

Ricarda Huch
Szent Wonnebald élete (Részlet) (Vázsonyi Endre fordítása)

Jakob Wassermann
Caxamalca aranya (Részlet) (Dús László fordítása)

Ady Endre
A papok istene
Gyűlölet és harc
Egy megtalált könyv
A milotai isten-válság
Eppur si muove?
Haldoklik a pap

Móricz Zsigmond
Életem regénye (Részlet)
A fáklya (Részletek)

Juhász Gyula
Himnusz az emberhez
Középkor
A tékozló fiú (Részlet)

Tóth Árpád
Az új Isten

Karinthy Frigyes
Ezerhatszázharminchárom június 22

Kaffka Margit
Hangyaboly (Részlet)

Gárdonyi Géza
A lámpás (Részlet)

Stanislav Neumann
Sainte Louise Michel (Gereblyés László fordítása)
Miatyánk (Gereblyés László fordítása)

Josef Hóra
Munkásmadonna (Simon István fordítása)

Jifi Wolker
Ballada a nőről, az Istenről és a férfiről (Gádor András fordítása)

Jaroslav Seifert
Énekelt imádság (Végh György fordítása)

Jaroslav Hasek
Svejk (Részlet) (Kovács Endre fordítása)

Józef Wittlin
A föld sava (Részlet) (Borongó Ferenc fordítása)

Geo Milev
Szeptember (Részlet) (Darázs Endre fordítása)

Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij
150 000 000 (Részlet) (Szabó Lőrinc fordítása)
Háború és világ (Részlet) (Szabó Lőrinc fordítása)

Mihail Sadoveanu
Egyszer egy faluban (Ignácz Rózsa fordítása)

William Somerset Maugham
Eso (Részlet) (Nagy Péter fordítása)

Victor Sawden Pritchett
A szent (Kéry László fordítása)

Bertrand Russell
Egy teológus lidérces álma (Faragó László fordítása)

Thomas Stearns Eliot
Eliot úr vasárnap délelőtti istentisztelete (Szabó Lőrinc fordítása)

Wystan Hugh Auden
Dal (Képes Géza fordítása)

David Gascoyne
Ecce homo (Jánosy István fordítása)

Arthur Miller
A salemi boszorkányok (Részlet) (Hubay Miklós fordítása)

Roger Martin du Gard
Egy lélek története (Részlet) (Hevesi András fordítása)
A Thibault-család (Részlet) (Benedek Marcell fordítása)

Louis Aragon
Magnitogorszki himnusz (Somlyó György fordítása)
Az oradouri búcsújárók éneke (Somlyó György fordítása)

Jacques Prévert
Miatyánk (Justus Pál fordítása)

Jean-Paul Sartre
A szavak (Részlet) (Justus Pál fordítása)

Simoné de Beauvoir
Egy jóházból való úrileány emlékei (Részlet) (Nagy Péter fordítása)

Giuseppe Tomasi di Lampedusa
A párduc (Részletek) (Fiisi József fordítása)

Salvatore Quasimodo
Az új holdhoz (Végh György fordítása)

Vlagyimir Tyendrjakov
A csodatevő szentkép (Részlet) (Lányi Sarolta fordítása)

Sztyepan Petrovics Scsipacsov
Az én szempontom (Váci Mihály fordítása)

Jean Anouilh
Becket vagy az Isten becsülete (Részletek) (Szenczei László fordítása)

Rolf Hochhuth
A helytartó (Részlet) (Tarján Imre fordítása)

József Attila
Hosszú az Úristen
Nekem mindegy

Komját Aladár
Gyerekkor (Részlet)

Szabó Lorinc
Materializmus
A Bazilikában zúg a harang

Sárközi György
Mint oldott kéve (Részlet)

Kós Károly
Budai Nagy Antal históriája (Részlet)

Tamási Áron
Rendes feltámadás

Németh László
Galilei (Részlet)

Illyés Gyula
Példa kellene
Hit a kapitalizmus uralma alatt

Thurzó Gábor
Az oroszlán torka (Részlet)

Benjámin László
Ha szent a föld

Tudnivalók
Az oldal 2009. óta nem frissül, de a tartalom továbbra is elérhető. Egyes cikkeket a vallásos emberek sértőnek találhatnak.
Világnézet gombok
Helyezz el egyet a saját oldaladon!
Ajánlott oldalak
DanielDennett.lap.hu
RichardDawkins.lap.hu
Albumok
© 2004-2009. Impresszum - Oldaltérkép - Segíts nekünk!